Tjänster

Intresserad av Energi och drifttjänster? Läs mer här!

Tjänster

Utvärdering av fastigheter

Genomgång av samtliga kostnader på kontonivå. Jämförelse med branschnyckeltal alternativt vid större fastighetsbestånd ”intern” benchmarking. Framtagande av rapport där nyckeltal och avvikelser från dessa framgår. Förslag till åtgärder alternativt vid större fastighetsbestånd vilka åtgärder som behöver arbetas vidare med för att åstadkomma sänkta kostnader.

Interimslösningar

Det finns många anledningar till att ett företag eller organisation har ett tillfälligt behov av personal. Om det finns det en vakans på ert företag eller har ni tillfälligtvis hög arbetsbelastning? Det kan även finnas behov av att behöva förstärka kompetensen vid uppstart av ny verksamhet? Vi kan erbjuda tillfällig personalförstärkning inom fastighetsverksamhet där vi tillfälligtvis går in och avlastar och/eller kompetens förstärker er organisation.

Planerat Underhåll

En fastighet behöver underhållas. För åtgärder med en periodicitet längre än 3 år är det lätt att ”glömma bort” åtgärder förrän det är försent eller att det inte finns pengar avsatta i fastighetsbudgeten. Med planerat underhåll anpassat per fastighet är det enkelt att planera vilka åtgärder som skall genomföras årligen samt att slippa akuta, ofta höga, kostnader för underhåll.